b to c market

b to c market teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b to c market b c pazarına

b to c market terimi için benzer kelimeler ve anlamları

market to market basis pazardan pazara
market and non-market pazar ve pazar dışı
market-by-market basis pazar bazında
market and non-market mechanisms pazar ve pazar dışı mekanizmalar
on a market-by-market basis pazar bazında
market and non-market measures piyasa ve piyasa dışı önlemler
market and non-market activities pazar ve pazar dışı faaliyetler
alternative investment market alternatif yatırım pazarı
bear market fiyatların düştüğü piyasa
black-market kara borsa
bond market tahvil piyasası
bull market boğa piyasası
buyer's market alıcının pazarı
buyers' market alıcılar & # x27; market
call market pazar ara
capital market sermaye piyasası
captive market esir pazarı
cattle market sığır pazarı
common market ortak pazar
corner the market piyasayı düşürmek
crash of 1929, stock market 1929 kazası, borsa
curb market borsa
discount market indirim piyasası
down-market aşağı-pazar
dragon market ejderha pazarı
drug on the market piyasadaki uyuşturucu
emerging market gelişmekte olan piyasa
european common market avrupa ortak pazarı
fair market price adil piyasa fiyatı
farmers' market çiftçiler & # x27; market
flea market bit pazarı
forward market ileri pazar
free market serbest pazar
futures market vadeli işlem pazarı
in the market for pazarda
internal market iç pazar
job market iş pazarı
kerb market borsa
labor market işgücü piyasası
main market ana pazar
mark-to-market mark-to-market
market market
market abuse pazarın kötüye kullanımı
market analysis pazar araştırması
market basket pazar sepeti
market boat pazar tekne
market economy pazar ekonomisi
market forces piyasa güçleri
market garden market bahçesi
market gardening pazar bahçesi