moment of truth

moment of truth teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
moment of truth doğruluk anı

moment of truth terimi için benzer kelimeler ve anlamları

truth-truth value doğruluk-doğruluk değeri
a moment of truth gerçek anı
at the moment of truth gerçek şu anda
first moment of truth gerçeğin ilk anı
the moment of truth has arrived hakikat anı geldi
gentlemen moment of truth baylar hakikat anı
a moment of truth for bir an için
when the moment of truth comes hakikat anı geldiğinde
from moment to moment andan ana
moment-to-moment basis moment-an temeli
moment to moment awareness şu an farkındalık
a moment to moment basis anı anı temeli
live from moment to moment andan yaşa
half-truth kısmen doğru
home truth ev gerçekliği
logical truth mantıksal gerçek
naked truth çıplak gerçek
post-truth post-gerçeği
sojourner truth sojourner gerçek
supreme truth cult yüce gerçek kült
truth hakikat
truth claim gerçek iddia
truth drug gerçek uyuşturucu
truth is stranger than fiction gerçek kurgudan daha garip
truth or consequences doğruluk veya sonuçlar
truth serum gerçek serum
truth set doğruluk seti
truth table doğruluk tablosu
truth will out gerçek olacak
truth, sojourner hakikat
truth-condition gerçeği koşul
truth-function gerçek şu ki fonksiyonlu
truth-value gerçek değer
truth-value gap doğruluk değeri açığı
unvarnished truth değişmeyen gerçek
gospel truth gerçek hakikat
in truth hakikaten
statement of truth doğruluk beyanı
to tell the truth doğruyu söylemek
truth be told doğruyu söylemek gerekirse
ground truth zemin gerçeği
truth or dare doğruluk mu cesaret mi
the truth is gerçek şu ki
to tell you the truth sana gerçeği söylemek için
ugly truth acı gerçek
the truth is that gerçek şu ki
speak the truth doğruyu söyle
truth in lending borç vermede gerçek
the truth of the matter konunun gerçeği
stretch the truth gerçeği uzatmak