i access

i access teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i access erişiyorum

i access terimi için benzer kelimeler ve anlamları

you shall not access or attempt to access erişemez veya erişmeye teşebbüs edemezsin
terminal access controller access control system terminal erişim denetleyicisi erişim kontrol sistemi
access, or attempt to access erişim veya erişme girişiminde bulunma
access erişim
access broker erişim aracısı
access charge erişim ücreti
access code giriş kodu
access course erişim kursu
access land erişim alanı
access method erişim yöntemi
access point erişim noktası
access road giriş yolu
access time erişim zamanı
conditional access şartlı erişim
deck-access güverte erişim
direct access doğrudan erişim
direct memory access doğrudan bellek erişimi
direct-access doğrudan erişim
direct-access storage device doğrudan erişimli depolama aygıtı
high-speed downlink packet access yüksek hızlı paket indirme erişimi
internet access provider internet erişim sağlayıcısı
minimum-access programming minimum erişim programlama
pre-access ön erişim
public access kamu erişim
public-access television halka açık televizyon
random access memory rasgele erişim belleği
random-access rasgele erişim
random-access memory rasgele erişim belleği
remote access uzaktan erişim
sequential access sıralı erişim
sequential-access sıralı erişim
serial-access seri erişimli
gain access erişim kazanmak
equal access adil erişim
open access açık erişim
grant access erişim ver
full access tam erişim
easy access kolay erişim
market access pazar erişimi
provide access erişim sağlamak
ready access hazır erişim
access rights erişim hakları
early access erken erişim
access control giriş kontrolu
internet access internet girişi
have access to izni var
free access serbest erişim
access denied erişim reddedildi
get access erişim al
access information erişim bilgileri