k-12 level

k-12 level teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-12 level k-12 seviyesi

k-12 level terimi için benzer kelimeler ve anlamları

finished floor level level bitmiş kat seviyesi
top-level and second-level domain üst seviye ve ikinci seviye alan
movement from level to level seviyeden seviyeye hareket
level by level basis seviye bazında seviye
bring the level of risk down to an acceptable level risk seviyesini kabul edilebilir bir seviyeye düşürmek
a level playing field at international level uluslararası düzeyde bir seviye oyun alanı
consistent or level-by-level planning tutarlı veya seviye bazında planlama
a level bir seviye
a2 level a2 seviyesi
abney level abney seviyesi
advanced level ileri düzey
as level seviye olarak
bargaining level pazarlık seviyesi
base level taban seviyesi
bi-level iki seviyeli
blood level kan seviyesi
c-level c düzeyinde
character level karakter seviyesi
clark's level clark seviyesi
confidence level güven seviyesi
dumpy level kukla
energy level enerji seviyesi
entry-level giriş seviyesi
flight level uçuş seviyesi
fog level sis seviyesi
foot level ayak seviyesi
hand level el seviyesi
high-level yüksek seviye
high-level language üst düzey dil
high-level waste üst düzey atık
inter-level arası seviye
intermediate-level waste orta seviye atık
level seviye
level best en iyi seviye
level compensator seviye kompansatör
level crossing hemzemin geçit
level descriptor seviye tanımlayıcısı
level line seviye çizgisi
level of attainment kazanma seviyesi
level of significance önem düzeyi
level off seviye dışı
level pegging seviye kazması
level playing field seviye oyun alanı
level with ile aynı seviyede
level with someone biriyle aynı seviyede olmak
level-headed sağduyulu
level-off seviye-off
logic level mantık seviyesi
low-level düşük seviye
low-level language düşük seviye dil