k-nearest neighbor

k-nearest neighbor teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-nearest neighbor k-en yakın komşu

k-nearest neighbor terimi için benzer kelimeler ve anlamları

neighbor-to-neighbor komşu-to-komşu
pit neighbor against neighbor komşuya karşı çukur komşusu
nearest neighbor en yakın komşu
nearest neighbor matching en yakın komşu eşleşmesi
nearest neighbor distance en yakın komşu mesafesi
beggar-my-neighbor bir kâğıt oyunu
beggar-your-neighbor dilenci-senin-komşu
love thy neighbor as thyself komşunu kendin gibi sev
neighbor komşu
good neighbor policy iyi komşu politikası
good-neighbor iyi komşu
love your neighbor as yourself komşunu kendin gibi sev
good neighbor iyi komşu
next door neighbor yan komşu
neighbor-joining komşu birleştirme
neighbor country komşu ülke
dear neighbor sevgili komşu
neighbor countries komşu ülkeler
neighbor discovery komşu keşif
noisy neighbor gürültülü komşu
neighbor cells komşu hücreler
elderly neighbor yaşlı komşu
neighbor islands komşu adalar
close neighbor yakın komşu
love the neighbor komşuyu sev
help your neighbor komşuna yardım et
your neighbor komşunuz
neighbor solicitation komşu talep
downstairs neighbor alt katta komşu
love of neighbor komşu sevgisi
responsible neighbor sorumlu komşu
corporate neighbor kurumsal komşu
eastern neighbor doğu komşusu
neighbor watch komşu izle
neighbor disputes komşu anlaşmazlıklar
southern neighbor güney komşu
near neighbor yakın komşu
neighbor family komşu aile
if my neighbor eğer komşum
be a good neighbor iyi bir komşu olmak
as a neighbor komşu olarak
my next door neighbor yan komşum
neighbor in need muhtaç komşu
new neighbor yeni komşu
larger neighbor daha büyük komşu
good corporate neighbor iyi kurumsal komşu
neighbor community komşu topluluk
neighbor communities komşu topluluklar
its neighbor onun komşusu
neighbor state komşu devlet