machel

machel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
machel machel

machel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

machel report makine raporu