macdonnell ranges

macdonnell ranges teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
macdonnell ranges macdonnell aralıkları

macdonnell ranges terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ranges aralıklar
ranges from aralığından
ranges between arasında değişir
it ranges from arasında değişir
that ranges from arasında değişmektedir
ranges over üzerinde değişir
this ranges from bu arasında değişir
it ranges değişir
which ranges from hangileri arasında
ranges of motion hareket aralıkları
high mountain ranges yüksek dağ silsileleri
ranges of values değer aralıkları
credit ranges kredi aralıkları
ranges of hills tepelerin aralıkları
wintering ranges kışlama aralıkları
large home ranges büyük ev çeşitleri
all price ranges tüm fiyat aralıkları
ranges and ovens aralıklar ve fırınlar
dandenong ranges dandenong aralıkları
ranges of products ürün yelpazesi
all age ranges tüm yaş aralıkları
within their natural ranges doğal aralıkları dahilinde
two mountain ranges iki dağ silsilesi
ranges within içinde
flinders ranges flinders range
ranges across aralıkları
ranges of application uygulama aralıkları
ranges of uncertainty belirsizlik aralıkları
major mountain ranges büyük dağ silsileleri
the following ranges aşağıdaki aralıklar
geography ranges coğrafya aralıkları
overlapping ranges örtüşen aralıklar
it ranges between arasında değişiyor
in ranges of aralığında
ranges of frequencies frekans aralıkları
ranges in size boyuttaki aralıklar
suggested ranges önerilen aralıklar
selectable ranges seçilebilir aralıklar
ranges from about yaklaşık arasında değişir
a set of ranges bir dizi
ranges that surround çevreleyen aralıklar
ranges listed listelenen aralıklar
parallel ranges paralel aralıklar
children ranges çocuk çeşitleri
outer mountain ranges dış dağ sıraları
large mountain ranges büyük dağ silsileleri
outside these ranges bu aralıkların dışında
ranges down to aşağı değişir
medians and interquartile ranges medyanlar ve çeyrekler arası aralıklar
in all price ranges tüm fiyat aralıklarında