m-radiation

m-radiation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-radiation m-radyasyon

m-radiation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

radiation protection and safety of radiation sources radyasyondan korunma ve radyasyon kaynaklarının güvenliği
acoustic radiation akustik radyasyon
adaptive radiation uyarlanabilir radyasyon
alpha radiation alfa radyasyonu
annihilation radiation imha radyasyonu
background radiation arkaplan radyasyonu
beta radiation beta radyasyonu
blackbody radiation siyah vücut radyasyonu
cerenkov radiation cerenkov radyasyonu
cherenkov radiation cherenkov radyasyonu
corpuscular radiation korpüsküler radyasyon
cosmic background radiation kozmik arkaplan ışıması
electro-magnetic radiation elektromanyetik radyasyon
electromagnetic radiation elektromanyetik radyasyon
enhanced radiation weapon gelişmiş radyasyon silahı
far-infrared radiation uzak kızılötesi radyasyon
hawking radiation şahin radyasyonu
heterogeneous radiation heterojen radyasyon
homogeneous radiation homojen radyasyon
infrared radiation kızılötesi radyasyon
ionizing radiation iyonlaştırıcı radyasyon
k-radiation k-radyasyon
l-radiation l-radyasyon
near-infrared radiation yakın kızılötesi radyasyon
nuclear radiation nükleer radyasyon
optic radiation optik radyasyon
planck's radiation law planck'ın radyasyon yasası
pyramidal radiation piramidal radyasyon
radiation radyasyon
radiation belt radyasyon kayışı
radiation biology radyasyon biyolojisi
radiation damage radyasyon hasarı
radiation dermatitis radyasyon dermatiti
radiation fog radyasyon sisi
radiation of corpus callosum korpus kallozum radyasyonu
radiation pattern radyasyon kalıbı
radiation potential radyasyon potansiyeli
radiation pressure radyasyon basıncı
radiation pyrometer radyasyon pirometresi
radiation resistance radyasyon direnci
radiation sickness radyasyon hastalığı
resonance radiation rezonans radyasyonu
solar radiation güneş radyasyonu
synchrotron radiation senkrotron radyasyonu
terrestrial radiation karasal radyasyon
thermal radiation termal radyasyon
ultraviolet radiation morötesi radyasyon
visible radiation görünür radyasyon
x-radiation x-ışın
gamma radiation gama radyasyonu