m-payment

m-payment teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m-payment m-ödeme

m-payment terimi için benzer kelimeler ve anlamları

non payment or under payment ödeme dışı veya ödeme altında
payment in full of the new pre-financing payment yeni ön finansman ödemesinin tamamı ile ödeme
balloon payment balon ödeme
down payment peşinat
e-payment e-ödeme
equalization payment denkleştirme ödemesi
limited-payment life insurance sınırlı ödeme hayat sigortası
payment ödeme
payment bond ödeme bonosu
payment by results sonuçlara göre ödeme
progress payment peşin ödeme
redundancy payment fazladan ödeme
stop payment ödemeyi durdur
token payment belirteç ödeme
transfer payment havale ödemesi
payment terms ödeme şartları
advance payment avans ödemesi
payment due vadesi geçmiş ödeme
late payment gecikmiş ödeme
payment schedule ödeme plani
terms of payment ödeme koşulları
severance payment kıdem tazminatı
payment method ödeme şekli
proof of payment ödeme belgesi
payment is due ödeme tarihi geçti
payment gateway ödeme ağ geçidi
lump sum payment götürü ödeme
prompt payment hızlı ödeme
cash payment nakit ödeme
deferred payment vadeli ödeme
non-payment ödememe
payment in full tam ödeme
upfront payment peşin ödeme
upon payment ödeme üzerine
payment details ödeme detayları
make a payment bir ödeme yapmak
full payment tam ödeme
payment in kind ayni ödeme
interim payment geçici ödeme
payment slip ödeme makbuzu
payment in advance peşin ödeme
overdue payment gecikmiş ödeme
advanced payment gelişmiş ödeme
payment due date son ödeme tarihi
due for payment ödeme nedeniyle
milestone payment kilometre taşı ödeme
outstanding payment olağanüstü ödeme
payment receipt ödeme makbuzu
payment amount ödeme miktarı
payment date ödeme tarihi