u look good

u look good teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u look good iyi görünüyorsun

u look good terimi için benzer kelimeler ve anlamları

look good feel good iyi görün iyi hisset
look look up bak bak
what to look look for neye bakmalı
look look like benziyor bak
make someone look good birini iyi görünmek
look good iyi görün
you look good iyi görünüyorsun
take a good look iyice bak
have a good look iyi bak
get a good look iyi bak
look good on you sana iyi bak
doesn't look good iyi görünmüyor
a good look iyi bir bakış
look pretty good oldukça iyi görünüyorsun
look so good çok iyi görünüyor
make look good iyi görünmek
it doesn't look good iyi görünmüyor
you look so good çok iyi görünüyorsun
make it look good iyi görünmesini sağla
make you look good iyi görünmeni sağlar
i look good iyi görünüyorum
they look good iyi görünüyorlar
take a good look around etrafa iyi bak
does not look good iyi görünmüyor
make them look good iyi görünmelerini sağlayın
it look good iyi görünüyor
have a good look around etrafına iyi bak
look good on paper kağıt üzerinde iyi görünmek
look for the good iyiyi ara
look and feel good bak ve iyi hisset
would look good iyi görünürdü
pressure to look good iyi görünmek için baskı
make me look good beni iyi göster
good hard look iyi bak
look good together birlikte iyi görünmek
will look good iyi görünecek
does look good iyi görünüyor
make yourself look good kendini iyi göster
had a good look iyi baktım
make themselves look good kendilerini iyi görünmeleri
takes a good look iyi bakar
look like good iyi görünmek
makes you look good seni iyi gösteriyor
look as good iyi görünmek
a good hard look iyi bir görünüm
look very good çok iyi görünüyorsun
always look good her zaman iyi görünüyorsun
it does not look good iyi görünmüyor
look good for iyi görünmek
look just as good sadece iyi görün