g tube placement

g tube placement teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g tube placement g tüpü yerleştirme

g tube placement terimi için benzer kelimeler ve anlamları

chest tube placement göğüs tüpü yerleştirme
tube placement tüp yerleştirme
suprapubic tube placement suprapubik tüp yerleşimi
percutaneous endoscopic gastrostomy tube placement perkütan endoskopik gastrostomi tüpü yerleştirme
tube-to-tube boru için tüp
tube to tube plate tüpten tüp plakasına
advanced placement program gelişmiş yerleştirme programı
placement yerleştirme
placement test yerleştirme testi
pre-placement ön yerleştirme
private placement özel yerleştirme
product placement ürün yerleştirme
work placement işe yerleştirme
job placement işe yerleştirme
advanced placement gelişmiş yerleştirme
order placement sipariş yerleştirme
placement fee yerleştirme ücreti
placement for adoption evlat edinmek için yerleşim
school placement okula yerleştirme
private placement memorandum özel yerleştirme mutabakatı
stent placement stent yerleştirme
ad placement reklam yerleşimi
educational placement eğitim yerleştirme
placement agent yerleştirme aracısı
media placement medya yerleşimi
student placement öğrenci yerleştirme
placement office yerleştirme ofisi
placement services yerleştirme hizmetleri
advance placement peşin yerleştirme
concrete placement beton yerleştirme
industrial placement endüstriyel yerleşim
foster care placement koruyucu bakım yerleştirme
placement exam yerleştirme sınavı
placement year yerleştirme yılı
internship placement staj yerleştirme
clinical placement klinik yerleştirme
field placement alan yerleştirme
work experience placement iş tecrübesi yerleştirme
child placement çocuk yerleştirme
permanent placement kalıcı yerleştirme
foster placement koruyucu yerleştirme
placement agreement yerleştirme anlaşması
grade placement not yerleştirme
erasmus placement erasmus yerleşimi
placement rate yerleştirme oranı
proper placement uygun yerleştirme
placement memorandum yerleştirme mutabakatı
adoptive placement evlat edinme
residential placement konut yerleşimi
advertising placement reklam yerleştirme