labyrinthectomy

labyrinthectomy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labyrinthectomy labirentektomi