labyrinth fish

labyrinth fish teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labyrinth fish labirent balık

labyrinth fish terimi için benzer kelimeler ve anlamları

artery of labyrinth labirent arteri
bony labyrinth kemik labirent
cochlear labyrinth koklear labirent
ethmoidal labyrinth etmoidal labirent
labyrinth labirent
membranous labyrinth membranöz labirent
osseous labyrinth kemik labirent
vestibular labyrinth vestibüler labirent
labyrinth seal labirent mühür
labyrinth sealing labirent sızdırmazlık
labyrinth packing labirent paketleme
complex labyrinth karmaşık labirent
awards for pan's labyrinth pan labirenti için ödüller
pan's labyrinth pan'ın labirenti
meditation labyrinth meditasyon labirenti
labyrinth bush labirent çalı
labyrinth system labirent sistemi
confusing labyrinth kafa karıştırıcı labirent
labyrinth and contact seal labirent ve temas mühür
labyrinth group labirent grubu
master of labyrinth labirent ustası
labyrinth joint labirent eklemi
grease labyrinth labirent yağı
plant labyrinth bitki labirenti
church labyrinth kilise labirenti
a labyrinth bir labirent
bearing labyrinth seal rulman labirent contası
walk the labyrinth labirentte yürümek
get out of the labyrinth labirentten çık
labyrinth diameter labirent çapı
true labyrinth gerçek labirent
6-fold labyrinth seal 6 kat labirent mühür
fish and fish products balık ve balık ürünleri
fish a fish balık balık
i fish fish balık tutuyorum
fish,dried,salted or in brine; smoked fish balık, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş; tütsülenmiş balık
fish and fish processing balık ve balık işleme
fish fillets and other fish meat balık filetosu ve diğer balık eti
anemone fish anemon balığı
basket fish sepet balık
bellows fish körüklü balık
big fish büyük balık
big fish in a small pond küçük bir havuzda büyük balık
bony fish kemikli balık
bottom-fish aşağıdan balık
buffalo fish manda balığı
cartilaginous fish kıkırdaklı balık
climbing fish balık tırmanışı
coarse fish kaba balık
cold fish soğuk balık