labour-intensive

labour-intensive teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labour-intensive yoğun emek

labour-intensive terimi için benzer kelimeler ve anlamları

labour intensive yoğun emek
intensive labour yoğun emek
labour intensive work emek yoğun iş
labour-intensive sectors emek yoğun sektörler
labour intensive industries emek yoğun endüstriler
labour intensive services emek yoğun hizmetler
labour-intensive manufacturing emek yoğun üretim
labour intensive goods emek yoğun mallar
labour intensive process emek yoğun süreç
more labour intensive daha fazla emek yoğun
less labour intensive daha az emek yoğun
labour intensive activities emek yoğun faaliyetler
labour-intensive production emek yoğun üretim
labour-intensive methods emek yoğun yöntemler
labour-intensive task emek yoğun görev
high labour intensive yüksek emek yoğun
labour-intensive investments emek yoğun yatırımlar
labour intensive crop emek yoğun mahsul
very labour-intensive emek yoğun
labour-intensive job emek yoğun iş
labour intensive industry emek yoğun sanayi
low labour-intensive düşük emek yoğun
labour intensive practices emek yoğun uygulamalar
was very labour intensive çok emek yoğundu
labour-intensive mining emek yoğun madencilik
non labour-intensive emek yoğun olmayan
labour-intensive infrastructure emek yoğun altyapı
were very labour intensive çok emek yoğundu
labour-intensive agriculture emek yoğun tarım
capital and labour intensive sermaye ve emek yoğun
labour- intensive functions emek yoğun fonksiyonlar
labour-intensive nature emek yoğun doğa
labour intensive elements emek yoğun elemanlar
labour intensive development emek yoğun gelişme
labour-intensive part emek yoğun kısım
labour intensive infrastructure investments emek yoğun altyapı yatırımları
community-based labour-intensive projects toplum temelli emek yoğun projeler
labour-intensive projects emek yoğun projeler
too labour-intensive emek yoğun
are highly labour intensive emek yoğun
qualified labour intensive nitelikli emek yoğun
labour-intensive products emek yoğun ürünler
highly labour-intensive emek yoğun
labour intensive areas emek yoğun alanlar
capital-intensive sermaye yoğun
intensive yoğun
intensive care yoğun bakım
intensive care unit yoğun bakım ünitesi
labor-intensive emek yoğun
research-intensive araştırma ağırlıklı