labour relations

labour relations teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labour relations iş gücü ilişkileri

labour relations terimi için benzer kelimeler ve anlamları

labour relations board iş ilişkileri kurulu
labour relations act iş ilişkileri
trade union and labour relations sendika ve işçi ilişkileri
national labour relations board ulusal iş ilişkileri kurulu
collective labour relations toplu iş ilişkileri
degree in labour relations emek ilişkilerinde derece
labour-management relations işçi-yönetim ilişkileri
labour relations act 1987 işçi ilişkileri hukuku 1987
labour relations environment iş ilişkileri ortamı
labour relations commission iş ilişkileri komisyonu
labour relations manager iş ilişkileri müdürü
poor labour relations zayıf iş ilişkileri
labour relations practices iş ilişkileri uygulamaları
employee and labour relations işçi ve iş ilişkileri
labour and industrial relations iş ve sanayi ilişkileri
expert on labour relations iş ilişkileri konusunda uzman
labour and management relations iş ve yönetim ilişkileri
degree labour relations derece emek ilişkileri
graduated in labour relations iş ilişkileri mezunu
labour relations branch iş ilişkileri şubesi
employment labour relations act istihdam iş ilişkileri yasası
labour relations systems iş ilişkileri sistemleri
law on labour relations iş ilişkileri yasası
labour and work relations iş ve iş ilişkileri
university diploma in labour relations iş ilişkilerinde üniversite diploması
human resources and labour relations insan kaynakları ve iş ilişkileri
labour market relations işgücü piyasası ilişkileri
trade union and labour relations act sendika ve işçi ilişkileri yasası
technician in labour relations iş ilişkileri teknisyeni
labour relations and human resources iş ilişkileri ve insan kaynakları
qualified labour relations nitelikli iş ilişkileri
labour relations department iş ilişkileri departmanı
labour relations field iş ilişkileri alanı
organised labour relations örgütlü emek ilişkileri
labour relations directorate iş ilişkileri müdürlüğü
community relations toplum ilişkileri
court of domestic relations iç ilişkiler mahkemesi
domestic-relations court iç ilişkiler mahkemesi
foreign relations dış ilişkiler
foreign relations committee dış ilişkiler komitesi
human relations insan ilişkileri
industrial relations endüstriyel ilişkiler
international relations uluslararası ilişkiler
labor relations iş ilişkileri
labor-management relations act emek-yönetim ilişkileri yasası
national labor relations act ulusal iş ilişkileri yasası
national labor relations board ulusal iş ilişkileri kurulu
object relations theory nesne ilişkileri teorisi
public relations halkla ilişkiler
race relations ırk ilişkileri