labour party

labour party teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labour party işçi partisi

labour party terimi için benzer kelimeler ve anlamları

social democratic and labour party sosyal demokratik ve işçi partisi
british labour party ingiliz işçi partisi
labour party conference işçi partisi konferansı
democratic labour party demokratik işçi partisi
european parliamentary labour party avrupa parlamentosu işçi partisi
uk labour party ingiltere işçi partisi
governing labour party yönetim partisi
leader of the labour party işçi partisinin lideri
dutch labour party hollandalı işçi partisi
independent labour party bağımsız işçi partisi
irish labour party irlanda işçi partisi
party labour parti emeği
deputy leader of the labour party işçi partisinin genel başkan yardımcısı
labour party mps işçi partisi mps
socialist labour party sosyalist işçi partisi
the new labour party yeni işçi partisi
shall either party be liable to the other party taraflardan biri diğer tarafa karşı sorumlu olacaktır.
in no event shall either party be liable to the other party hiçbir durumda hiçbir taraf diğer tarafa karşı sorumlu tutulamaz.
political party or party official siyasi parti veya parti yetkilisi
party party basis parti partisi temeli
unless either party notifies the other party in writing of i her iki taraf da diğer tarafa yazılı olarak bildirmezse
party be liable to the other party for parti diğer tarafa karşı sorumlu
first party and third party birinci parti ve üçüncü parti
days after receipt by one party of the other party's request diğer tarafın bir tarafının talebi üzerine alınmasından gün sayısı
first party second party birinci parti ikinci parti
a party notifies to the other party bir taraf diğer tarafa bildirir
aesthetic labour estetik emek
child labour çocuk emeği
direct labour direk iş gücü
division of labour iş bölümü
emotional labour duygusal emek
free labour serbest emek
hard labour ağır iş
indirect labour dolaylı emek
international labour organisation uluslararası işçi örgütü
labour emek
labour and socialist international emek ve sosyalist uluslararası
labour camp çalışma kampı
labour day işçi bayramı
labour exchange iş değişimi
labour law iş kanunu
labour relations iş gücü ilişkileri
labour-intensive yoğun emek
love's labour's lost aşk emeğinin kaybı
new labour yeni emek
labour force işgücü
labour market işgücü piyasası
forced labour zorla çalıştırma
labour costs işçilik maliyetleri
labour intensive yoğun emek