labour law

labour law teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labour law iş kanunu

labour law terimi için benzer kelimeler ve anlamları

international labour law uluslararası iş hukuku
local labour law yerel iş kanunu
national labour law ulusal iş kanunu
labour law regulations iş hukuku düzenlemeleri
labour law compliance iş kanunu uyumu
collective labour law toplu iş hukuku
labour law enforcement iş kanunu yaptırımı
labour contract law iş sözleşmesi kanunu
labour and social security law iş ve sosyal güvenlik kanunu
under labour law iş kanunu uyarınca
individual labour law bireysel iş hukuku
labour and employment law iş ve iş hukuku
labour law professor iş kanunu profesörü
european labour law avrupa iş hukuku
labour law services iş hukuku hizmetleri
federal labour law federal iş hukuku
eu labour law ab iş kanunu
employment and labour law iş ve iş hukuku
green paper on modernisation of labour law iş hukukunun modernizasyonu üzerine yeşil bildiri
labour law department iş hukuku departmanı
domestic labour law ev iş kanunu
new labour law yeni iş kanunu
violations of labour law iş hukuku ihlalleri
labour law violations iş hukuku ihlalleri
spanish labour law ispanyol iş kanunu
civil and labour law medeni ve iş hukuku
labour and social law iş ve sosyal hukuk
law on labour relations iş ilişkileri yasası
labour law firm iş hukuku firması
green paper on labour law iş hukuku üzerine yeşil bildiri
labour law incentives iş hukuku teşvikleri
labour proceedings law iş takibi kanunu
obligations to employees under labour or social security law çalışanlara iş veya sosyal güvenlik hukuku kapsamındaki yükümlülükler
fiscal and labour law maliye ve iş hukuku
law on labour emek yasası
labour law flexibility iş kanunu esnekliği
with respect to labour law, iş kanunu ile ilgili olarak,
revise labour law iş kanunu revize
labour employment law iş bulma kanunu
according to labour law iş kanuna göre
labour law journals iş hukuku dergileri
welfare and labour law refah ve iş hukuku
labour law in force yürürlükteki iş kanunu
covered by labour law iş kanunu kapsamında
design of labour law iş kanunu tasarımı
labour law specialist iş hukuku uzmanı
in the area of labour law and social dialogue iş hukuku ve sosyal diyalog alanında
labour procedural law iş usul kanunu
basis of labour law. iş hukukunun temeli.
labour law makes provisions iş kanunu hükümleri yapar