laboriousness

laboriousness teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
laboriousness laboriousness