laboriously

laboriously teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
laboriously zahmetle