laboriously

laboriously teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
laboriously zahmetle

laboriously terimi için benzer kelimeler ve anlamları

rather laboriously zahmetli bir şekilde
were laboriously zahmetli