laboratories

laboratories teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
laboratories laboratuarlar

laboratories terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nuffield radio astronomy laboratories nuffield radyo astronomi laboratuvarları
underwriters laboratories sigorta şirketleri
testing laboratories test laboratuarları
contract laboratories sözleşmeli laboratuvarlar
underwriters laboratories inc. sigorta şirketleri laboratuvarları inc.
research laboratories araştırma laboratuvarları
underwriter laboratories sigorta laboratuarları
test laboratories test laboratuvarları
reference laboratories referans laboratuvarları
living laboratories yaşayan laboratuvarlar
state-of-the-art laboratories modern laboratuvarlar
teaching laboratories öğretim laboratuvarları
medical laboratories tıbbi laboratuvarlar
third party laboratories üçüncü taraf laboratuvarları
hospital laboratories hastane laboratuvarları
diagnostic laboratories tanı laboratuvarları
bell laboratories çan laboratuvarları
accredited laboratories akredite laboratuarlar
forensic laboratories adli laboratuvarlar
crime laboratories suç laboratuarları
routine laboratories rutin laboratuvarlar
pathology laboratories patoloji laboratuvarları
in-house laboratories kurum içi laboratuvarlar
underwriters laboratories standard standart laboratuarlar
satellite laboratories uydu laboratuvarları
abbott laboratories abbott laboratuvarları
public health laboratories halk sağlığı laboratuvarları
sandia national laboratories sandia ulusal laboratuvarları
laboratories limited sınırlı laboratuvarlar
core laboratories çekirdek laboratuvarları
certified laboratories sertifikalı laboratuarlar
engineering laboratories mühendislik laboratuvarları
bell telephone laboratories çan telefon laboratuvarları
open air laboratories açık hava laboratuvarları
specialist laboratories uzman laboratuvarlar
leading laboratories lider laboratuvarlar
participating laboratories katılan laboratuvarlar
food testing laboratories gıda test laboratuvarları
in laboratories laboratuvarlarda
referral laboratories sevk laboratuvarları
central laboratories merkez laboratuvarları
academic laboratories akademik laboratuvarlar
individual laboratories bireysel laboratuvarlar
food laboratories gıda laboratuvarları
commercial laboratories ticari laboratuvarlar
clinical laboratories klinik laboratuvarlar
biosafety in microbiological and biomedical laboratories mikrobiyolojik ve biyomedikal laboratuarlarında biyogüvenlik
application laboratories uygulama laboratuvarları
environmental laboratories çevre laboratuvarları
remote laboratories uzak laboratuvarlar