labor-management relations act

labor-management relations act teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor-management relations act emek-yönetim ilişkileri yasası

labor-management relations act terimi için benzer kelimeler ve anlamları

labor management relations act işçi yönetimi ilişkileri kanunu
national labor relations act ulusal iş ilişkileri yasası
under the national labor relations act ulusal iş ilişkileri yasası uyarınca
labor management relations işçi yönetimi ilişkileri
school of management and labor relations işletme ve iş ilişkileri okulu
labor-management reporting and disclosure act işgücü yönetimi raporlama ve açıklama kanunu
labor relations iş ilişkileri
national labor relations board ulusal iş ilişkileri kurulu
employee and labor relations işçi ve iş ilişkileri
labor relations board iş ilişkileri kurulu
labor and employee relations iş ve işçi ilişkileri
agricultural labor relations board tarımsal iş ilişkileri kurulu
labor relations consultants iş ilişkileri danışmanları
labor and industrial relations iş ve sanayi ilişkileri
labor relations manager iş ilişkileri müdürü
good labor relations iyi iş ilişkileri
union labor relations sendika işçi ilişkileri
employment and labor relations istihdam ve iş ilişkileri
labor relations director iş ilişkileri direktörü
manage labor relations emek ilişkilerini yönet
government and labor relations hükümet ve iş ilişkileri
u.s. department of labor relations bize. iş ilişkileri bölümü
national labor relations ulusal emek ilişkileri
labor relations environment iş ilişkileri ortamı
global labor relations küresel emek ilişkileri
labor relations strategies iş ilişkileri stratejileri
u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
labor and non-labor emek ve emeksizlik
department of labor's bureau of labor statistics çalışma bölümü istatistik bürosu
race relations act ırk ilişkileri yasası
labour relations act iş ilişkileri
foreign relations authorization act dış ilişkiler yetkilendirme kanunu
industrial relations act endüstriyel ilişkiler yasası
employment relations act iş ilişkileri yasası
family relations act aile ilişkileri yasası
labour relations act 1987 işçi ilişkileri hukuku 1987
race relations amendment act ırk ilişkileri değişiklik yasası
employment relations act 2000 iş ilişkileri yasası 2000
marriage and family relations act evlilik ve aile ilişkileri yasası
race relations act 1976 1976 ırk ilişkileri yasası
employment labour relations act istihdam iş ilişkileri yasası
human relations act insan ilişkileri
puerto rico-federal relations act of 1950 1950’li porto riko-federal ilişkiler yasası
trade union and labour relations act sendika ve işçi ilişkileri yasası
national relations act ulusal ilişkiler yasası
in their mutual relations, act in conformity with the karşılıklı ilişkilerinde,
fair labor standards act adil işçilik standartları kanunu
labor standards act iş standartları kanunu
federal fair labor standards act federal adil işçilik standartları kanunu
railway labor act demiryolu iş kanunu