labor union

labor union teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor union işçi sendikası

labor union terimi için benzer kelimeler ve anlamları

u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
labor and non-labor emek ve emeksizlik
department of labor's bureau of labor statistics çalışma bölümü istatistik bürosu
union labor sendika emeği
labor union agreements sendika anlaşmaları
labor union officials sendika yetkilileri
non-union labor sendika dışı emek
union labor relations sendika işçi ilişkileri
labor union leader sendika lideri
central labor union merkezi sendika
union unfair labor practices sendika adaletsiz emek uygulamaları
labor union organization sendika örgütü
a labor union bir sendika
organize labor union sendika düzenlemek
labor union relationship sendika ilişkisi
largest labor union en büyük sendika
corrupt labor union yozlaşmış sendika
member of a labor union sendika üyesi
join labor union sendikaya katılmak
labor and union conquests işçi ve sendika fetihleri
labor union membership sendika üyeliği
local unit of labor union yerel sendika birimi
union or non union sendika veya sendika olmayan
global union federation union network international küresel sendika federasyonu sendika ağı uluslararası
american federation of labor amerikan emek federasyonu
american federation of labor and congress of industrial organizations amerikan emek federasyonu ve sanayi kuruluşları kongresi
american labor party amerikan işçi partisi
anti-labor emek karşıtı
big labor büyük emek
child labor çocuk işçiliği
child labor laws çocuk iş kanunu
contract labor sözleşmeli işçi
day labor günlük işçilik
department of labor çalışma bölümü
direct labor direkt işçilik
division of labor iş bölümü
dry labor kuru işçilik
false labor sahte emek
farmer-labor party çiftçi-emek partisi
hard labor ağır işçilik
indirect labor dolaylı işçilik
international labor organization uluslararası işçi örgütü
knights of labor emek şövalyeleri
labor emek
labor and socialist international emek ve sosyalist uluslararası
labor camp çalışma kampı
labor day iş günü
labor force işgücü
labor market işgücü piyasası
labor movement işçi hareketi