labor relations

labor relations teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor relations iş ilişkileri

labor relations terimi için benzer kelimeler ve anlamları

labor-management relations act emek-yönetim ilişkileri yasası
national labor relations act ulusal iş ilişkileri yasası
national labor relations board ulusal iş ilişkileri kurulu
labor management relations act işçi yönetimi ilişkileri kanunu
employee and labor relations işçi ve iş ilişkileri
labor management relations işçi yönetimi ilişkileri
labor relations board iş ilişkileri kurulu
labor and employee relations iş ve işçi ilişkileri
agricultural labor relations board tarımsal iş ilişkileri kurulu
labor relations consultants iş ilişkileri danışmanları
labor and industrial relations iş ve sanayi ilişkileri
labor relations manager iş ilişkileri müdürü
good labor relations iyi iş ilişkileri
union labor relations sendika işçi ilişkileri
employment and labor relations istihdam ve iş ilişkileri
labor relations director iş ilişkileri direktörü
manage labor relations emek ilişkilerini yönet
government and labor relations hükümet ve iş ilişkileri
school of management and labor relations işletme ve iş ilişkileri okulu
u.s. department of labor relations bize. iş ilişkileri bölümü
national labor relations ulusal emek ilişkileri
labor relations environment iş ilişkileri ortamı
global labor relations küresel emek ilişkileri
labor relations strategies iş ilişkileri stratejileri
under the national labor relations act ulusal iş ilişkileri yasası uyarınca
u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
labor and non-labor emek ve emeksizlik
department of labor's bureau of labor statistics çalışma bölümü istatistik bürosu
community relations toplum ilişkileri
court of domestic relations iç ilişkiler mahkemesi
domestic-relations court iç ilişkiler mahkemesi
foreign relations dış ilişkiler
foreign relations committee dış ilişkiler komitesi
human relations insan ilişkileri
industrial relations endüstriyel ilişkiler
international relations uluslararası ilişkiler
labour relations iş gücü ilişkileri
object relations theory nesne ilişkileri teorisi
public relations halkla ilişkiler
race relations ırk ilişkileri
relations ilişkiler
sexual relations cinsel ilişkiler
investor relations yatırımcı ilişkileri
media relations medya ilişkileri
customer relations müşteri ilişkileri
employee relations personel ilişkileri
business relations iş ilişkileri
domestic relations law akrabalık ilişkileri yasası
domestic relations iç ilişkiler
guest relations misafir ilişkileri