labor party

labor party teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor party işçi partisi

labor party terimi için benzer kelimeler ve anlamları

u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
labor and non-labor emek ve emeksizlik
department of labor's bureau of labor statistics çalışma bölümü istatistik bürosu
american labor party amerikan işçi partisi
farmer-labor party çiftçi-emek partisi
socialist labor party sosyalist işçi partisi
dutch labor party hollandalı işçi partisi
democratic labor party demokratik işçi partisi
australian labor party avustralya işçi partisi
russian social democratic labor party rus sosyal demokratik işçi partisi
israeli labor party israil işçi partisi
shall either party be liable to the other party taraflardan biri diğer tarafa karşı sorumlu olacaktır.
in no event shall either party be liable to the other party hiçbir durumda hiçbir taraf diğer tarafa karşı sorumlu tutulamaz.
political party or party official siyasi parti veya parti yetkilisi
party party basis parti partisi temeli
unless either party notifies the other party in writing of i her iki taraf da diğer tarafa yazılı olarak bildirmezse
party be liable to the other party for parti diğer tarafa karşı sorumlu
first party and third party birinci parti ve üçüncü parti
days after receipt by one party of the other party's request diğer tarafın bir tarafının talebi üzerine alınmasından gün sayısı
first party second party birinci parti ikinci parti
a party notifies to the other party bir taraf diğer tarafa bildirir
american federation of labor amerikan emek federasyonu
american federation of labor and congress of industrial organizations amerikan emek federasyonu ve sanayi kuruluşları kongresi
anti-labor emek karşıtı
big labor büyük emek
child labor çocuk işçiliği
child labor laws çocuk iş kanunu
contract labor sözleşmeli işçi
day labor günlük işçilik
department of labor çalışma bölümü
direct labor direkt işçilik
division of labor iş bölümü
dry labor kuru işçilik
false labor sahte emek
hard labor ağır işçilik
indirect labor dolaylı işçilik
international labor organization uluslararası işçi örgütü
knights of labor emek şövalyeleri
labor emek
labor and socialist international emek ve sosyalist uluslararası
labor camp çalışma kampı
labor day iş günü
labor force işgücü
labor market işgücü piyasası
labor movement işçi hareketi
labor of love aşk emeği
labor omnia vincit emek omnia vincit
labor pains doğum sancıları
labor relations iş ilişkileri
labor spy emek casusu