labor pains

labor pains teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor pains doğum sancıları

labor pains terimi için benzer kelimeler ve anlamları

false labor pains sahte emek ağrıları
u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
labor and non-labor emek ve emeksizlik
department of labor's bureau of labor statistics çalışma bölümü istatistik bürosu
at pains, be at acılarda olmak
for one's pains biri için
pains zahmet
take pains acı çekmek
growing pains büyüyen ağrıları
aches and pains ağrı ve sızılar
at pains acı çekerek
be at pains acı çekmek
took pains acı çekti
labour pains doğum sancıları
great pains harika ağrılar
take great pains acı çekmek
minor aches and pains minör ağrılar ve ağrılar
it pains me bana acı veriyor
is at pains acı çekiyor
for his pains onun acıları için
muscle aches and pains kas ağrıları ve ağrıları
took great pains çok acı çekti
aches or pains ağrılar veya ağrılar
taking pains acı çekmek
general aches and pains genel ağrılar ve ağrılar
at great pains acı veren
body aches and pains vücut ağrıları ve ağrıları
special pains özel ağrılar
at pains to point out işaret etmek acı verici
for their pains onların acıları için
have been at pains acı çekti
pains and penalties of perjury başına gelen acı ve cezalar
are at pains acı çekiyor
birth pains doğum sancıları
for your pains acıların için
were at pains acı çekiyordu
my back pains sırt ağrılarım
pains me bana acı veriyor
it pains me to say söylemek bana acı veriyor
under the pains and penalties of perjury yasanın acı ve cezaları altında
pains and penalties acılar ve cezalar
growth pains büyüme ağrıları
at pains to stress strese maruz kalmak
takes pains acı çeker
pains of life hayatın acıları
go to great pains acılara gitmek
been at pains acı çekti
take special pains özel acılar çekmek
had taken pains acı çekti
adjustment pains ayar ağrıları