labor market

labor market teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor market işgücü piyasası

labor market terimi için benzer kelimeler ve anlamları

u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
labor and non-labor emek ve emeksizlik
department of labor's bureau of labor statistics çalışma bölümü istatistik bürosu
tight labor market sıkı işgücü piyasası
labor market efficiency işgücü piyasası verimliliği
labor market report işgücü piyasası raporu
labor market conditions işgücü piyasası koşulları
labor market outcomes işgücü piyasası sonuçları
labor market policies işgücü piyasası politikaları
labor market participation işgücü piyasasına katılım
enter the labor market işgücü piyasasına girmek
labor market flexibility işgücü piyasası esnekliği
labor market reform işgücü piyasası reformu
informal labor market kayıt dışı işgücü piyasası
weak labor market zayıf işgücü piyasası
labor market assessment işgücü piyasası değerlendirmesi
flexible labor market esnek işgücü piyasası
formal labor market resmi işgücü piyasası
external labor market dış işgücü piyasası
labor market policy işgücü piyasası politikası
labor market regulations işgücü piyasası düzenlemeleri
labor market integration işgücü piyasası entegrasyonu
labor market test işgücü piyasası testi
rigid labor market katı işgücü piyasası
labor market interventions işgücü piyasası müdahaleleri
labor market trends işgücü piyasası trendleri
in the labor market işgücü piyasasında
labor market survey işgücü piyasası anketi
us labor market abd işgücü piyasası
labor market status işgücü piyasası durumu
labor market data işgücü piyasası verileri
overall labor market genel işgücü piyasası
active labor market policy aktif işgücü piyasası politikası
internal labor market iç işgücü piyasası
european labor market avrupa işgücü piyasası
labor market risk işgücü piyasası riski
labor market performance işgücü piyasası performansı
free labor market serbest işgücü piyasası
active labor market aktif işgücü piyasası
domestic labor market yurtiçi işgücü piyasası
labor market orientation işgücü piyasası oryantasyonu
joining the labor market işgücü piyasasına katılmak
specific labor market belirli işgücü piyasası
join the labor market işgücü piyasasına katılmak
single labor market tek iş piyasası
labor market insertion of vulnerable groups hassas grupların işgücü piyasasına girişi
labor and housing market işgücü ve konut piyasası
the labor market alternatives işgücü piyasası alternatifleri
deregulation of labor market işgücü piyasasının serbestleştirilmesi
the labor market becomes işgücü piyasası