labor force

labor force teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor force işgücü

labor force terimi için benzer kelimeler ve anlamları

u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
labor and non-labor emek ve emeksizlik
department of labor's bureau of labor statistics çalışma bölümü istatistik bürosu
labor force participation işgücüne katılım
labor force survey işgücü anketi
labor force participation rate iş gücüne katılım oranı
total labor force toplam işgücü
skilled labor force yetenekli işgücü
force labor emek gücü
percent of total labor force toplam işgücünün yüzdesi
civilian labor force sivil iş gücü
national labor force ulusal işgücü
strong labor force güçlü iş gücü
in the labor force işgücünde
labor force adjustment plan işgücü düzenleme planı
cheap labor force ucuz işgücü
male labor force erkek iş gücü
unskilled labor force vasıfsız işgücü
global labor force küresel işgücü
us labor force biz işgücü
size of labor force işgücünün büyüklüğü
enter the labor force işgücüne girmek
industrial labor force endüstriyel iş gücü
leave the labor force işgücünü bırakmak
percent of labor force işgücünün yüzdesi
direct labor force doğrudan iş gücü
labor force reduction plan işgücü azaltma planı
labor force is employed işgücü kullanılıyor
composition of labor force işgücünün bileşimi
labor force productivity işgücü verimliliği
leaving the labor force işgücünden ayrılmak
of labor force işgücünün
formal labor force resmi işgücü
seasonal labor force mevsimlik iş gücü
46% of the labor force iş gücünün% 46'sı
mobile labor force mobil iş gücü
labor force status işgücü durumu
paid labor force ücretli işgücü
urban labor force kentsel iş gücü
female labor force kadın işgücü
labor force rate işgücü oranı
young labor force genç işgücü
the labor force was işgücü
entered the labor force işgücüne girdi
productive labor force üretken işgücü
agricultural labor force tarımsal iş gücü
out of the labor force iş gücü dışında
measured labor force ölçülen işgücü
lower labor force participation düşük işgücüne katılım
members of the labor force işgücü üyeleri