labor and socialist international

labor and socialist international teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labor and socialist international emek ve sosyalist uluslararası

labor and socialist international terimi için benzer kelimeler ve anlamları

socialist labor party sosyalist işçi partisi
labour and socialist international emek ve sosyalist uluslararası
socialist international sosyalist uluslararası
labor and non-labor emek ve emeksizlik
socialist and green colleagues sosyalist ve yeşil meslektaşları
socialist and communist party sosyalist ve komünist parti
u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
department of labor's bureau of labor statistics çalışma bölümü istatistik bürosu
anti-socialist anti-sosyalist
champagne socialist şampanya sosyalisti
christian socialist hristiyan sosyalist
non-socialist sosyalist olmayan
russian soviet federated socialist republic rus sovyet federasyon sosyalist cumhuriyeti
russian soviet federative socialist republic rus sovyet federatif sosyalist cumhuriyeti
socialist sosyalist
socialist party sosyalist parti
socialist realism sosyalist gerçekçilik
white russian soviet socialist republic beyaz rus sovyet sosyalist cumhuriyeti
socialist government sosyalist hükümet
socialist market economy sosyalist piyasa ekonomisi
socialist law sosyalist hukuk
union of soviet socialist republics sovyet sosyalist cumhuriyetleri birliği
national socialist party ulusal sosyalist parti
socialist system sosyalist sistem
socialist economy sosyalist ekonomi
socialist movement sosyalist hareket
united socialist party birleşik sosyalist parti
socialist camp sosyalist kamp
socialist republic of vietnam vietnam sosyalist cumhuriyeti
socialist state sosyalist devlet
socialist housing sosyalist konut
socialist countries sosyalist ülkeler
socialist countryside sosyalist kırsal
socialist parliamentary group sosyalist parlamenter grubu
socialist group sosyalist grup
socialist rule sosyalist kural
socialist policies sosyalist politikalar
radical socialist radikal sosyalist
german national socialist workers' party alman ulusal sosyalist işçileri & # 039; parti
spanish socialist workers party ispanyol sosyalist işçi partisi
socialist president sosyalist başkan
socialist regime sosyalist rejim
socialist platform sosyalist platform
democratic socialist republic demokratik sosyalist cumhuriyet
socialist republic sosyalist cumhuriyet
harmonious socialist society ahenkli sosyalist toplum
utopian socialist ütopik sosyalist
socialist agenda sosyalist gündem
national socialist german workers party milli sosyalist alman işçi partisi
socialist currents sosyalist akımlar