labial splint

labial splint teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labial splint dudak ateli

labial splint terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anterior labial nerve ön labial sinir
anterior labial vein ön labial ven
inferior labial vein alt labial ven
labial dudak ünsüzü
labial artery labiyal arter
labial hernia dudak fıtığı
labial vein labiyal ven
posterior labial nerve posterior labial sinir
posterior labial vein posterior labial ven
superior labial vein üstün labiyal ven
labial veneer dudak kaplama
labial adhesions labial adezyonlar
labial bow dudak yayı
labial surface labial yüzey
labial fusion labiyal füzyon
labial area labial alan
labial aspect dudak yönü
active splint aktif atel
air splint hava ateli
airplane splint uçak ateli
anchor splint çapa ateli
anderson splint anderson ateli
backboard splint omurga ateli
coaptation splint küme ateli
contact splint temas ateli
denis browne splint denis browne ateli
dynamic splint dinamik atel
frejka pillow splint frejka yastık ateli
functional splint fonksiyonel atel
interdental splint interdental atel
ladder splint merdiven ateli
pillow splint yastık ateli
splint cebire
splint bone atel kemiği
stader splint merdiven ateli
surgical splint cerrahi atel
thomas splint thomas ateli
wrist splint bilek ateli
nasal splint burun ateli
night splint gece ateli
hand splint el ateli
finger splint parmak ateli
occlusal splint oklüzyon ateli
splint therapy atel tedavisi
traction splint çekiş ateli
plaster splint alçı ateli
wire splint tel ateli
bone splint kemik ateli
sam splint sam ateli
splint material atel malzemesi