labial artery

labial artery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labial artery labiyal arter

labial artery terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anterior labial nerve ön labial sinir
anterior labial vein ön labial ven
inferior labial vein alt labial ven
labial dudak ünsüzü
labial hernia dudak fıtığı
labial splint dudak ateli
labial vein labiyal ven
posterior labial nerve posterior labial sinir
posterior labial vein posterior labial ven
superior labial vein üstün labiyal ven
labial veneer dudak kaplama
labial adhesions labial adezyonlar
labial bow dudak yayı
labial surface labial yüzey
labial fusion labiyal füzyon
labial area labial alan
labial aspect dudak yönü
accessory obturator artery aksesuar obturator arter
acromiothoracic artery akromiyotorasik arter
alveolar artery alveoler arter
angular artery açısal arter
anterior malleolar artery ön malleoler arter
appendicular artery apendiküler arter
arcuate artery kavisli arter
arcuate artery of kidney böbreğin kavisli arteri
artery arter
artery of angular gyrus açısal gyrus arteri
artery of bulb of penis penis ampulünün arter
artery of bulb of vestibule antre ampulünün arter
artery of ductus deferens duktus deferens arteri
artery of kidney böbrek arter
artery of labyrinth labirent arteri
artery of pterygoid canal pterygoid kanal arter
artery of round ligament of uterus rahim yuvarlak ligamanının arter
ascending artery artan arter
ascending pharyngeal artery yükselen farengeal arter
atrial artery atriyal arter
auricular artery kulak çevresi arteri
axillary artery aksiller arter
basilar artery baziler arter
brachial artery brakiyal arter
brachiocephalic artery brakisefali arter
buccal artery bukkal arter
carotid artery şahdamarı
cavernous artery kavernöz arter
celiac artery çölyak arteri
central artery of retina retinanın merkezi arter
cerebellar artery serebellar arter
cerebral artery serebral arter
cervical artery servikal arter