labelling

labelling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labelling etiketleme

labelling terimi için benzer kelimeler ve anlamları

traffic-light labelling trafik ışığı etiketlemesi
eco-labelling eko-etiketleme
product labelling ürün etiketleme
food labelling gıda etiketlemesi
labelling machine etiketleme makinası
white labelling beyaz etiketleme
energy labelling enerji etiketlemesi
labelling requirements etiketleme gereksinimleri
marking and labelling işaretleme ve etiketleme
globally harmonized system of classification and labelling o küresel olarak uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme sistemi o
nutrition labelling beslenme etiketlemesi
labelling system etiketleme sistemi
fairtrade labelling organizations international uluslararası fairtrade etiketleme organizasyonları
labelling information etiket bilgisi
hazard labelling tehlike etiketlemesi
allergen labelling alerjen etiketlemesi
classification, labelling and packaging sınıflandırma, etiketleme ve paketleme
private labelling özel etiketleme
labelling scheme etiketleme şeması
labelling approach etiketleme yaklaşımı
labelling regulations etiket düzenlemeleri
labelling and packaging etiketleme ve paketleme
energy labelling directive enerji etiketleme direktifi
packaging and labelling paketleme ve etiketleme
nutritional labelling beslenme etiketlemesi
in-mould labelling kalıp içi etiketleme
environmental labelling çevresel etiketleme
drug labelling ilaç etiketlemesi
traffic light labelling trafik ışığı etiketlemesi
labelling law etiket kanunu
hazard-determining components of labelling etiketlemede tehlike belirleyici bileşenler
preventing labelling etiketlemeyi önleme
ce labelling ce etiketleme
classification, labelling and packaging regulation sınıflandırma, etiketleme ve paketleme yönetmeliği
tyre labelling lastik etiketlemesi
care labelling bakım etiketi
over-labelling aşırı etiketleme
origin labelling kökeni etiketleme
country of origin labelling menşe ülke etiketlemesi
safety labelling güvenlik etiketi
class labelling sınıf etiketlemesi
carbon labelling karbon etiketleme
consumer packaging and labelling act tüketici paketleme ve etiketleme kanunu
labelling products etiketleme ürünleri
special labelling of certain preparations belirli preparatların özel etiketlenmesi
mandatory labelling zorunlu etiketleme
fair trade labelling organization adil ticaret etiketleme organizasyonu
clear labelling etiketlemeyi temizle
signpost labelling yön tabelası etiketlemesi
green labelling yeşil etiketleme