labeling

labeling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labeling etiketleme

labeling terimi için benzer kelimeler ve anlamları

product labeling ürün etiketleme
private labeling özel etiketleme
white labeling beyaz etiketleme
packaging and labeling paketleme ve etiketleme
labeling requirements etiketleme gereksinimleri
food labeling gıda etiketlemesi
globally harmonized system of classification and labeling of küresel olarak uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme sistemi
labeling information etiket bilgisi
labeling machine etiketleme makinesi
marking and labeling işaretleme ve etiketleme
labeling system etiketleme sistemi
labeling approach etiketleme yaklaşımı
nutrition labeling beslenme etiketlemesi
approved labeling onaylı etiketleme
labeling people insanları etiketleme
drug labeling ilaç etiketlemesi
package labeling paket etiketleme
end-labeling son-etiketleri
labeling claims etiket talepleri
labeling laws etiket yasaları
safety labeling güvenlik etiketi
labeling schemes etiketleme şemaları
labeling change etiket değişikliği
container labeling konteyner etiketleme
labeling index etiketleme endeksi
global labeling küresel etiketleme
cable labeling kablo etiketleme
labeling program etiketleme programı
care labeling bakım etiketi
eco-labeling eko-etiketleme
roll labeling rulo etiketleme
environmental labeling çevresel etiketleme
labeling regulations etiket düzenlemeleri
mandatory labeling zorunlu etiketleme
labeling instructions etiketleme talimatları
local labeling yerel etiketleme
promotional labeling promosyon etiketleme
class labeling sınıf etiketlemesi
precautionary labeling ihtiyati etiketleme
labeling issues etiketleme sorunları
fda labeling fda etiketleme
labeling pictures resimleri etiketleme
labeling items etiketleme maddeleri
social labeling sosyal etiketleme
compliance labeling uygunluk etiketlemesi
labeling act etiketleme yasası
carbon labeling karbon etiketleme
case labeling durum etiketlemesi
current labeling geçerli etiketleme
labeling solution etiketleme çözümü