labeled bracketing

labeled bracketing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labeled bracketing etiketli parantez

labeled bracketing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bracketing dizeleme
bracketing standard destek standardı
exposure bracketing pozlama basamaklama
white balance bracketing beyaz dengesi basamaklama
bracketing system ayraç sistemi
bracketing method ayraç yöntemi
auto bracketing otomatik basamaklama
bracketing reference ayraç referansı
bracketing duplicate injections basamaklama çift enjeksiyonları
automatic exposure bracketing otomatik pozlama basamaklama
flash bracketing flaş basamaklama
focus bracketing odak parantez
by bracketing parantez içinde
bracketing parts braket parçaları
wb bracketing wb basamaklama
bracketing increment basamaklama artışı
bracketing for için parantez
on bracketing parantezde
bracketing mode ayraç modu
labeled etiketli
clearly labeled açıkça etiketlenmiş
is labeled etiketli
are labeled etiketli
labeled with etiketli
as labeled etiketlendiği gibi
be labeled etiketlenecek
properly labeled düzgün etiketlenmiş
not labeled etiketli değil
labeled probe etiketli prob
labeled dose etiketli doz
were labeled etiketlendi
was labeled etiketlendi
labeled indication etiketli gösterge
incorrectly labeled yanlış etiketlenmiş
must be labeled etiketli olmalı
labeled bottles etiketli şişeler
labeled for için etiketlenmiş
labeled container etiketli kap
fluorescently labeled floresan etiketli
c-labeled c-etiketli
port labeled etiketli liman
pre-labeled önceden etiketli
should be labeled etiketlenmeli
labeled antibody etiketli antikor
appropriately labeled uygun şekilde etiketlenmiş
labeled accordingly buna göre etiketlenmiş
has labeled etiketledi
radioactively labeled radyoaktif olarak etiketlenmiş
open labeled study açık etiketli çalışma
duly labeled usulüne göre etiketlenmiş