labeled

labeled teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labeled etiketli

labeled terimi için benzer kelimeler ve anlamları

labeled bracketing etiketli parantez
clearly labeled açıkça etiketlenmiş
is labeled etiketli
are labeled etiketli
labeled with etiketli
as labeled etiketlendiği gibi
be labeled etiketlenecek
properly labeled düzgün etiketlenmiş
not labeled etiketli değil
labeled probe etiketli prob
labeled dose etiketli doz
were labeled etiketlendi
was labeled etiketlendi
labeled indication etiketli gösterge
incorrectly labeled yanlış etiketlenmiş
must be labeled etiketli olmalı
labeled bottles etiketli şişeler
labeled for için etiketlenmiş
labeled container etiketli kap
fluorescently labeled floresan etiketli
c-labeled c-etiketli
port labeled etiketli liman
pre-labeled önceden etiketli
should be labeled etiketlenmeli
labeled antibody etiketli antikor
appropriately labeled uygun şekilde etiketlenmiş
labeled accordingly buna göre etiketlenmiş
has labeled etiketledi
radioactively labeled radyoaktif olarak etiketlenmiş
open labeled study açık etiketli çalışma
duly labeled usulüne göre etiketlenmiş
labeled cells etiketli hücreler
labeled product etiketli ürün
they are labeled etiketli
deuterium-labeled döteryum etiketli
so labeled çok etiketlenmiş
labeled buttons etiketli düğmeler
being labeled etiketli
can be labeled etiketlenebilir
3h-labeled 3h etiketli
labeled him onu etiketledi
wrongly labeled yanlış etiketlenmiş
it is labeled etiketli
prominently labeled belirgin olarak etiketlenmiş
may be labeled etiketli olabilir
products labeled etiketli ürünler
original labeled container orijinal etiketli kap
improperly labeled yanlış etiketlenmiş
labeled value etiketli değer
labeled power etiketli güç