n contrast

n contrast teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n contrast n kontrastı

n contrast terimi için benzer kelimeler ve anlamları

colour contrast renk kontrastı
contrast kontrast
contrast bath kontrast banyosu
contrast enema kontrast lavman
contrast medium kontrast madde
contrast stain kontrast lekesi
double contrast enema çift kontrast lavman
phase contrast microscope faz kontrast mikroskobu
phase-contrast microscope faz kontrast mikroskobu
variable contrast paper değişken kontrast kağıdı
in contrast tersine
by contrast aksine
in contrast with aksine
stark contrast keskin kontrast
sharp contrast keskin kontrast
contrast ratio kontrast oranı
compare and contrast karşılaştır ve kıyas et
contrast dye kontrast boya
in stark contrast tam aksine
in sharp contrast tam aksine
contrast with ile kontrast
by way of contrast aksine
contrast media kontrast madde
high contrast yüksek kontrast
contrast agent kontrast maddesi
stand in contrast aksine durmak
striking contrast çarpıcı kontrast
contrast enhancement kontrast geliştirme
this is in contrast to bu aksine
in contrast to this buna zıt olarak
marked contrast belirgin kontrast
stands in stark contrast keskin kontrastta duruyor
stands in contrast aksine
iv contrast iv kontrast
in marked contrast belirgin bir şekilde
contrast-enhanced kontrastlı
contrast material kontrast madde
contrast sharply keskin kontrast
by contrast with aksine
phase contrast faz kontrastı
contrast sensitivity kontrast duyarlılığı
contrast stitching kontrast dikiş
dynamic contrast ratio dinamik kontrast oranı
contrast between arasındaki kontrast
is in contrast to aksine
intravenous contrast intravenöz kontrast
color contrast renk kontrastı
contrast information kontrast bilgisi
stands in sharp contrast keskin kontrastta duruyor
for contrast kontrast için