b-chain

b-chain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-chain b-zinciri

b-chain terimi için benzer kelimeler ve anlamları

chain-chain associations zincir zincir birlikleri
a chain bir zincir
afro-chain afro zincirli
b chain b zinciri
ball and chain top ve zincir
ball-and-chain top ve zincir
bicycle chain bisiklet zinciri
branched chain kollara ayrılmış zincir
branched chain ketoaciduria dallı zincirli ketoasidüri
bull chain boğa zinciri
chain zincir
chain coral zincir mercan
chain drive zincir tahrik
chain fern zincir eğrelti
chain gang zincir çetesi
chain gear zincir dişli
chain grate zincir ızgarası
chain letter zincirleme mektup
chain lightning zincirin parlaması
chain locker zincir kilidi
chain mail zincir posta
chain measure zincir ölçü
chain of command komuta zinciri
chain pickerel zincir toplayıcı
chain plate zincir levhası
chain printer zincir yazıcı
chain pump zincir pompası
chain reaction zincir reaksiyonu
chain reactor atom reaktörü
chain reflex zincir refleks
chain rule zincir kuralı
chain shot zincir atışı
chain smoker sigara tiryakisi
chain stitch zincir dikiş
chain store marketler zinciri
chain wheel zincir tekerleği
chain, sir ernst boris zincir, efendim ernst boris
chain-link zincir bağlantı
chain-link fence zincir bağlantı çit
chain-react zincir-tepki
chain-reacting pile zincir reaksiyona giren kazık
chain-saw elektrikli testere
chain-smoke sigaranın birini söndürmeden diğerini yakmak
chain-smoker sigara tiryakisi
chain-work zincir iş
choke chain kısma zinciri
closed chain kapalı zincir
closed chain compound kapalı zincir bileşiği
daisy chain papatya zinciri
decay chain çürüme zinciri