jail delivery

jail delivery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jail delivery hapishane teslimi