jaggy

jaggy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jaggy jaggy

jaggy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jaggy artifacts. jaggy eserler.