jagger

jagger teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jagger jagger

jagger terimi için benzer kelimeler ve anlamları

like jagger sarhoş gibi