jacobite rebellion

jacobite rebellion teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobite rebellion jacobite isyanı

jacobite rebellion terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacobite ingiltere kralı 2. james yanlısı
jacobite glass jacobite glass
bacon's rebellion domuz pastırması isyanı
boxer rebellion boksör isyanı
dorr's rebellion dorr 'ın isyanı
lower canada rebellion düşük kanada isyanı
rebellion isyan
rum rebellion rom isyanı
shays's rebellion shays'in isyanı
war of the rebellion isyan savaşı
whiskey rebellion viski isyanı
whisky rebellion viski isyanı
great rebellion büyük isyan
open rebellion isyan açmak
armed rebellion silahlı isyan
put down a rebellion isyanı bastırmak
rebellion against isyana karşı
in the face of a rebellion isyan karşısında
put down the rebellion isyanı bastırmak
incite a rebellion isyanı kışkırtmak
military rebellion askeri isyan
act of rebellion isyan eylemi
rise in rebellion isyanda artış
a rebellion bir isyan
peasant rebellion köylü isyanı
crush a rebellion isyanı ezmek
political rebellion siyasal isyan
in rebellion against isyan etmek
seed of rebellion isyan tohumu
youthful rebellion genç isyan
rose in rebellion isyan gül
social rebellion sosyal isyan
teenage rebellion genç isyanı
bold rebellion cesur isyan
a rebellion against aleyhine bir isyan
slave rebellion köle isyanı
outbreak of a rebellion isyan salgını
a sense of rebellion isyan duygusu
symbol of rebellion isyanın sembolü
a recent rebellion yeni bir isyan
his rebellion onun isyanı
suppress the rebellion isyanı bastırmak
rebellion and mutiny isyan ve isyan
caused a rebellion isyana sebep oldu
his rebellion against isyanına karşı
independence rebellion bağımsızlık isyanı
crush rebellion ezmek isyan
persist in rebellion isyan devam
former rebellion eski isyan
stir up rebellion isyanı karıştırmak