jacky

jacky teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacky jacky

jacky terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacky howe jacky howe
jacky tar jacky tar