jacksonian epilepsy

jacksonian epilepsy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacksonian epilepsy jacksonian epilepsi

jacksonian epilepsy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacksonian jacksonian
jacksonian democracy jacksonson demokrasisi
jacksonian seizure jacksonian nöbet
anosognosic epilepsy anosognosik epilepsi
audiogenic epilepsy odyogenik epilepsi
complex precipitated epilepsy karmaşık çöktürülmüş epilepsi
cortical epilepsy kortikal epilepsi
eating epilepsy epilepsi yeme
epilepsy epilepsi
focal epilepsy fokal epilepsi
idiopathic epilepsy idiyopatik epilepsi
juvenile myoclonic epilepsy jüvenil miyoklonik epilepsi
major epilepsy majör epilepsi
myoclonic astatic epilepsy miyoklonik astatik epilepsi
myoclonus epilepsy miyoklonus epilepsisi
pattern sensitive epilepsy desene duyarlı epilepsi
photogenic epilepsy fotojenik epilepsi
posttraumatic epilepsy travma sonrası epilepsi
procursive epilepsy tedarik epilepsi
psychomotor epilepsy psikomotor epilepsi
reflex epilepsy refleks epilepsi
rolandic epilepsy rolandik epilepsi
sensory epilepsy duyusal epilepsi
startle epilepsy irkilme epilepsi
temporal lobe epilepsy temporal lob epilepsi
temporal-lobe epilepsy geçici lob epilepsisi
tonic epilepsy tonik epilepsi
uncinate epilepsy uncinate epilepsi
generalized epilepsy genelleştirilmiş epilepsi
generalized tonic-clonic epilepsy genelleştirilmiş tonik-klonik epilepsi
epilepsy surgery epilepsi ameliyatı
refractory epilepsy refrakter epilepsi
intractable epilepsy inatçı epilepsi
epilepsy causes epilepsi nedenleri
epilepsy seizure epilepsi nöbeti
localization related epilepsy lokalizasyona bağlı epilepsi
epilepsy research epilepsi araştırması
partial epilepsy kısmi epilepsi
epilepsy monitoring unit epilepsi izleme ünitesi
epilepsy or fits epilepsi veya uyar
photosensitive epilepsy ışığa duyarlı epilepsi
epilepsy fits epilepsi uyar
absence epilepsy yokluk epilepsi
history of epilepsy epilepsi öyküsü
manage epilepsy epilepsi yönetmek
epilepsy syndrome epilepsi sendromu
medically refractory epilepsy tıbbi olarak refrakter epilepsi
myoclonic epilepsy miyoklonik epilepsi
epilepsy foundation epilepsi vakfı
severe epilepsy şiddetli epilepsi