jacksonian democracy

jacksonian democracy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacksonian democracy jacksonson demokrasisi

jacksonian democracy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacksonian jacksonian
jacksonian epilepsy jacksonian epilepsi
jacksonian seizure jacksonian nöbet
christian democracy hıristiyan demokrasisi
democracy demokrasi
democracy in america amerika'da demokrasi
direct democracy doğrudan demokrasi
industrial democracy endüstriyel demokrasi
jeffersonian democracy jeffersonik demokrasi
non-democracy olmayan demokrasi
participatory democracy katılımcı demokrasi
people's democracy insanların demokrasisi
pre-democracy ön demokrasi
pro-democracy demokrasi yanlısı
pure democracy saf demokrasi
representative democracy temsili demokrasi
social democracy sosyal demokrasi
the world must be made safe for democracy dünya demokrasi için güvenli hale getirilmeli
grassroots democracy taban demokrasisi
parliamentary democracy parlamenter demokrasi
functioning democracy işleyen demokrasi
transition to democracy demokrasiye geçiş
european endowment for democracy avrupa demokrasisi için bağış
deliberative democracy müzakereci demokrasi
return of democracy demokrasinin dönüşü
national league for democracy ulusal demokrasi ligi
european instrument for democracy and human rights avrupa demokrasi ve insan hakları aracı
return to democracy demokrasiye dönüş
managed democracy yönetilen demokrasi
vibrant democracy canlı demokrasi
full democracy tam demokrasi
workplace democracy iş yeri demokrasisi
multiparty democracy çok partili demokrasi
constitutional democracy anayasal demokrasi
national endowment for democracy demokrasi için ulusal yardım
healthy democracy sağlıklı demokrasi
thriving democracy gelişen demokrasi
deepening democracy derinleşen demokrasi
save democracy demokrasiyi kurtarmak
advent of democracy demokrasinin ortaya çıkışı
embraced democracy demokrasiyi benimsemiş
illiberal democracy illiberal demokrasi
mass democracy kitlesel demokrasi
in the name of democracy demokrasi adına
procedural democracy işlemsel demokrasi
strengthening democracy demokrasinin güçlendirilmesi
bourgeois democracy burjuva demokrasisi
calls for democracy demokrasi çağrısı
principles of democracy demokrasinin ilkeleri
democracy deficit demokrasi açığı