jackson, jesse

jackson, jesse teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jackson, jesse jackson, jesse