jackscrew

jackscrew teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jackscrew kriko

jackscrew terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jackscrew override kriko geçersiz kılma