jacks

jacks teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacks krikolar