jackknife

jackknife teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı