it's not whether you win or lose, it's how you play the game

it's not whether you win or lose, it's how you play the game teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it's not whether you win or lose, it's how you play the game kazanıp kaybetmeyeceğin gibi değil, oyunu nasıl oynadığına bakma

it's not whether you win or lose, it's how you play the game terimi için benzer kelimeler ve anlamları

whether you win or lose kazan ya da kaybet.
win-win-win kazan-kazan-kazan
win-win-win situation kazan-kazan-kazan durumu
win-win-win scenario kazan-kazan-kazan senaryosu
win-win-win relationship kazan-kazan-kazan ilişkisi
win-win-win model kazan-kazan-kazan modeli
win win game kazanmak kazanmak oyunu
can be a win-win game kazan-kazan oyunu olabilir
a win-win game kazan-kazan oyunu
you can't win 'em all hepsini kazanamazsınız. # # x27;
i win you lose ben kazandım sen kaybettin
head i win, tails you lose kafa kazandım, kaybettiğiniz kuyrukları
win-win for you sizin için kazan-kazan
game that two can play, that's a ikisinin oynayabileceği oyun, bu bir
lose-lose kaybetmek-kaybetmek
lose-lose situation kaybet-kaybet durumu
lose lose scenario kaybet senaryosu kaybetmek
a lose-lose situation kaybet-kaybet durumu
lose-lose proposition kaybet-kaybet önerisi
lose lose condition durumunu kaybetmek
win some, lose some biraz kazan, biraz kaybet
win-lose kazan kaybet
win or lose kazan yada kaybet
win-lose situation kazan-kaybet durumu
lose-win kaybetmek-kazan
win, lose or draw kazan, kaybet ya da berabere
win-lose mentality kazan-kaybet zihniyeti
win lose relationship kazan-kaybet ilişkisi
win-lose terms kazan-kaybet terimleri
either win or lose ya kazan ya da kaybet
is a win lose situation kazanma durumu mu
some win some lose bazıları kazanır biraz kaybeder
win-win kazan-kazan
win-win situation kazan-kazan durumu
win-win solution kazan-kazan çözümü
win-win scenario kazan-kazan senaryosu
a win-win situation bir kazan kazan durumu
a win-win kazan-kazan
win-win relationship kazan-kazan ilişkisi
win-win deal kazan-kazan anlaşması
win-win partnership kazan-kazan ortaklığı
win-win strategy kazan-kazan stratejisi
win-win approach kazan-kazan yaklaşımı
win-win proposition kazan-kazan teklifi
win-win outcomes kazan-kazan sonuçları
win-win cooperation kazan-kazan işbirliği
win-win result kazan-kazan sonucu
is a win-win kazan-kazan
win-win opportunities kazan-kazan fırsatları
think win-win düşünüyorum kazan-kazan